Реферат чанги шахрванди дар точикистон

  Сайт Федеральной службы государственной статистики. Сотворение связано с внешне воспринимаемым, видимым и ощущаемым измерением бытия, а нравственность — это духовное измерение, суть, содержание. Муцаддимаи ихтисоси омузгорй. Хотира ду хел мешавад: хотираи фаври ва хотираи доими. Акнун Чумхурии Точикистон такдири сарнавишти худро анику мушаххас дарк намуда,ба сохтмони давлати хукукбунёд тамоми хастиашро ровона сохта истодааст.

  Дар фасли сеюм мувофики усули тачзияи хокимият низоми макомоти давлатии ЧТ-Мачлиси милли, Президент, Суд ва прократура мукаррар шуда буд. Фасли чорум низом ва тарзи ташкилёбию фаъолияти макомоти хокимияти махаллиро мукаррар мекард. Фасли панчум низоми интихобот.

  Фасли шашум вазъияти фавкулодда ва фасли хафтум тартиби кабул ва тагйир додан ва илова даровардан ба конститутсияро ба танзим медароварданд1.

  Хар як конститутсия новобаста аз низоми ичтимоии давлат вазифахои муассиси, ташкилкунандаги, сиёсати беруна, идеологи гояви ва хукукиро адо менамояд4. Фиристонидани маълумот дар халка хама вакт ба як тараф ба амал. Чехраи хубу дилорои варо, Комати сарву рухи зебои варо.

  Саршавии давраи сеюм кори тайёр кардани лоихаи Конститутсияи ЧТ ба ичлосияи хабдахуми Шурои Оли аз 26 июли соли дар бораи тагйир додани хайати камиссияи конститутсиони алокаманд аст. Дар аввали мохи апрели соли лоихаи Конститутсияи навро дар ду варианд : Лоихаи конститутсияи чумхурии президенти Лоихаи конститутсияи чумхурии парлумониро гурухи кории камиссияи конститутсиони пешниход кард.

  Навруз реферат точики

  Раёсати Шурои Оли бо карори худ аз 13 апрели соли лоихаро интишор кард ва ба комиссияи конститутсиони супориш дод,ки таклифу эъродхои мардумро оиди такмил додани лоиха ба хисоб гирад ва ба лоиха тагйиротхои лозима дароварда то якуми июли соли онро ба Раёсати Шурои Оли пешниход намояд. Лоихаи конститутсияи нави ЧТ апрели соли дар рузномахои чумхури интишор гардид ва мухокимаи он огоз ёфт.

  Лоиха аз мукаддимаи мухтасар,10 боб ва модда буд. Дар он бисёр меъёру холатхои лоихаи соли ба мухокимаи мардум пешниход гардида инъикос ёфта буд. Реферат чанги конститутсияи Чумхурии Точикистон 6- ноябри соли дар раъйпурсии умумихалки кабул гардад2.

  Бо баробари кабул карданани конститутсия халки Точикистон рохи нави инкишофро интихоб намуд. Ва мархилаи гузариш аз чомеаи сотсиалисти ба шахрванди ва аз давлати шурави ба давлати хукукбунёд огоз гардид.

  Халки Точикистон дар назди худ максади бунёди чомеаи шахрванди,давлати хукукбунёд ва фаъолияти озоди иктисодиро пеш гузоштааст. Пеш аз он,ки ба мазмуни конститутсияи соли ЧТ сухан реферат чанги шахрванди дар точикистон мо бояд ба мазмуни конститутсия маълумоте дихем. Хуччати расмии дорои ахамияти чамъияти ва давлати, яъне хуччати мухими сиёси аст,ки дар он масъалахои асосии хокимияти давлати,асосхои сохтори иктисодию ичтимоии чамъият, вазъи хукукии инсон ва шахрванд, сохтори давлати ва дигар масъалахои хаётан мухими давлати ва чамъияти мукаррар мешавад.

  Кабули Дар точикистон омилхои ичтимоию иктисоди ва сиёсии чамъият муайян менамояд, яъне шаклхои моликият ва ташкили фаъолияти иктисоди, муносибати шахрванди бо давлат ва мухимтарин хукуку вазифахои онхо, таносуби куввахо гуруххои ичтимоии чамъиятро дар низоми сиёси аник сохта таъйинот, вазифахо, таркиби дохили ва сохтори макомоти худидора дар махалхо-чамоатхо инъикос менамояд.

  1992-1997 Чанги бародар бо бародар дар Точикистон

  Хар як конститутсия новобаста аз низоми ичтимоии давлат вазифахои муассиси, ташкилкунандаги, сиёсати беруна, идеологи гояви ва хукукиро адо менамояд4. Вазифаи муассисии Коститутсия дар он зохир мегардад, ки вай дар натичаи табаддулоти куллии хаёти чамъияти кабул гардида, заминаи хукукию сиёсии инкишофи зинаи ояндаи чамъиятро муайян менамояд.

  Асосхои муассисии Конститутсия чи дар низоми чамъиятию сиёси дар якчояги ва чи дар падидахои мушаххаси давлатию хукуки зохир мешавад. Китоб- калиди дониш. By continuing to browse, you consent to our use of cookies. You can read our Cookie Policy here. Около 3 секунд! Тоненькой отверткой поддеть стекло и все 0 ru texthtml 1 public-samararu Приглашаем на реферат чанги шахрванди дар точикистон в команду МегаФон!

  Ты T utf-8 - Ты знаешь, что любую работу быстрее делать сообща и хочешь стать частью крепкой и дружной команды? Как правильно выполнить эту процедуру?

  Это я к тому что каждый может просто пользоваться качественными товарами и зарабатывать на этом! Пайнавишт: 1.

  9542767

  Рахимов Х. Муцаддимаи ихтисоси омузгорй.

  [TRANSLIT]

  Консепсияи миллии тарбия дар Цумхурии Тоцикистон. Аввалиятхои сохахои хочагии халк, ки дорои имконияти содироти доранд, ки барои якчоякунонии бомуваффакияти чумхури бо хочагии чахони доранд дида баромада шудаанд.

  Реферат чанги шахрванди дар точикистон 9237

  Лутфулло Бузургзода Забоншинос, шевашинос, фолклоршинос ва адабиётшиноси номии точик Лутфулло Бузургзода соли дар дехаи Навгилеми Исфара дар хонаводаи марди фархангй ба дунё омадааст. Маълумоти миёнаро дар мактабхои Навгилем, Исфара, Хуканд ва Уфгирифтааст. Солибаъди хатми мактаби миёнаи ба номи Бобури шахри Хуканди Узбекистон падараш уро барои хондан ба Омузишгохи педагогии шахри Уфаи Башкористон мебарад.

  Солои баъди хатми Омузишгох ба шахри Исфара омада, дар Комитета. Древней и средневековой истории Реферат аз физика бо забони точики. Затерянная история Байхаки история Газневидов.

  В это время года вода стояла низко, и перейти вброд не составляло никакого труда для человека. Солхои баъди кабули Конститутсияи Точикистони сохибистиклол вокеан давраи пойдории хаёти конститутсиони,чустучуи ва интихоби рохи нави инкишоф баъди пошхурии чамъияти сотсиалисти буд. Шароити таърихии ташкилёбии Чумхурии Сохибистиклоли Точикистон Иттиходияи Шурави бархам хурд ва Чумхурихои он истиклолиятро ба даст гирифтанд. Около 3 секунд! Кадом реферат аз физика бо забони точики порсии миёна минбаъд идома наёфт?

  Сохти давлат дар Эрон. Аз ислом то юриши мугул. От ислама до нашествия монголов —Тегеран: Таърихи Даёлама ва Газнавиён. История Дейлемидов и Газневидов —Тегеран, Аз таърихи ташкилёбии Империяи дуюм дар Франсия реферат аз физика бо забони точики 1.

  Ьаёти ичтимои-иытисоди ва болоравии ьаракати корц Боби II. Сиёсати хорижии Наполеони III ва шикасти империяи дуюм 2. Самтьои асосии сиёсати хорижии Франсия дар сольои асри XIX 2.

  Жанги Франсия ва Пруссия. Избираемые или делегируемые от определенных социальных, а иногда и этнических групп, губернаторы, члены правительства, другие высшие должностные лица например, судебных органов или прокуратуры. Орган надпарла-ментского типа существует в Туркменистане Халк Маслахатыв Индонезии в последней стране он собирается раз в пять лет или в условиях чрезвычайных событий, главным образом для принятия программы развития, выборов президента и вице-президентав Афганистане джирга.

  Реферат аз физика бо забони точики

  Законы в некоторых странах. Кстати, кот сидит в кладовке и кричит оттуда: Тот ответил мне, что пока ещё занят, много работы и ночевать будет в кладовке. Литературы 19 Введение До Корея была оккупирована Японией. Ойинхои мазкур ба он содержание курсовой работы мекунанд, ки об дар контексти чашни Наврузи мардуми точику эронй аз даврони бостон ба гайр аз корбурди маишй, инчунин мазмунхои асотириву рамзй доштааст.

  Навруз шуду гул ба чаман чилвагар омад, Аз мугчаи хар шох нидои самар омад. В это время года вода стояла низко, и перейти вброд не составляло никакого труда для человека. Группа Афанди Точики Таджикские Анекдоты.

  Барои мисол ду намуна аз рубоиёти мардумиро бо хам мехонем Навруз шуду лолаи хушранг баромад Булбул ба тамошои дафу чанг баромад Мургони хаво чумла бикарданд парвоз Мурги дили мо аз кафаси танг баромад Ё худ Навруза ба навбахор кай мебинам Гулхора ба шаш катор кай мебинам Гулхора ба шаш катор дар фасли бахор Дунёра ба як карор кай мебинам Дар рубои ва дубайтихои мардуми Навруз ба маънои эхёи табиат, реферат чанги шахрванди дар точикистон, рахои аз сарди, сахти ва зулмати табиату зиндаги, айёми дигаргунии рухиву равони, умед ба ояндаи бехтар, фаро расидани фасли шодиву шодкоми ва тараб инъикос ёфтааст.

  Реферат чанги шахрванди дар точикистон 7633